OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ WWW.TANECNIVHRADCI.CZ

 

 1. Úvodní ustanovaní

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) platí pro nákup v Stardust Hradec Králové z.s., Nerudova 150, Hradec Králové 500 02, IČO: 01696017

  2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 2. Členství a členský příspěvek

  1. Přihláška do kurzu (elektronická či písemná) je závazná.

  2. Odesláním přihlášky a úhradou členského příspěvku se stáváte členem Stardust Hradec Králové z.s. (dále jen SD). Účast v kurzu je možná pouze pro členy SD.

  3. Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, SD k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám společnosti. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou doporučeného dopisu nebo e-mailu adresovaného do sídla společnosti.

  4. Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem vyrozumění o Vašem zaregistrování do kurzu spolu s bankovním účtem SD, na který provedete bankovním převodem úhradu členského příspěvku. Termín splatnosti je do 10 dnů od zaregistrování, není-li v potvrzovacím emailu uvedeno jinak. Přihláška je úplná a platná až po zaplacení členského příspěvku.

  5. Podání přihlášky a úhrada členského příspěvku jsou možné také na recepci Taneční školy Bonstep, Nerudova 150/61, 500 02 Hradec Králové v otevírací době pondělí–čtvrtek 15:30 – 18:30.

  6. Pokud nebude úhrada členského příspěvku v daném termínu provedena, bude vaše přihláška stornována.  

 3. Stornovací podmínky

  1. Přihlášku do kurzu lze stornovat vždy pouze písemně zasláním e-mailu na tanecni@bonstep.cz nebo doporučeným dopisem na adresu SD.

  2. Při stornování přihlášky před zahájením kurzu je uhrazený členský příspěvek vratný po odečtení stornovacího poplatku.

  3. STORNO PODMÍNKY

   1. Při zrušení účasti ze zdravotních důvodů je stornopoplatek 30 % ze základní ceny (nutno doložit lékařským potvrzením od specialisty, praktický lékař není dostačující).

   2. Při zrušení účasti z ostatních důvodů je stornopoplatek 50 % ze základní ceny.

   3. Při zrušení účasti z ostatních důvodů po 1. 8. je stornopoplatek 80 % základní ceny.

   4. Po zahájení kurzu se členský příspěvek nevrací.

  4. Datem stornování se rozumí datum doručení stornovacího e-mailu nebo dopisu do SD.

  5. Zahájením se rozumí datum první lekce kurzu uvedený v rozpisu lekcí. Pokud je kurz zahajován v sobotu, neděli nebo ve svátek, považuje se za den zahájení kurzu poslední pracovní den před tímto dnem.

  6. Účastníkovi kurzu nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce. 

  7. O udělení výjimky a vrácení členského příspěvku je možno žádat pouze v případech závažného dlouhodobého onemocnění nebo při léčení vážného úrazu účastníka, které trvá do konce kurzu, vždy však pouze na základě předložené lékařské zprávy. Udělení výjimky v tomto případě závisí na posouzení SD a účastník kurzu na ni nemá nárok. Stornovací poplatek v tomto případě činí poměrnou část za proběhlé lekce zvýšenou o 30 % administrativních nákladů.

  8. Pokud je stornovaný kurz hrazen dárkovým poukazem SD, není možné vrácení kurzovného na bankovní účet ani v hotovosti.

  9. Pokud se do určitého kurzu nepřihlásí alespoň minimální počet účastníků kurzu pro jeho konání, je SD oprávněn kurz před jeho zahájením zrušit. Minimální počet účastníků je individuální pro každý typ kurzu a je dán interními pravidly SD. V případě, že bude kurz zrušen, zavazuje se SD vrátit účastníkovi kurzu uhrazený členský příspěvek v plné výši. SD je oprávněna vyloučit z kurzu účastníka, který obzvlášť závažným způsobem porušuje pravidla kurz(opilost, agresivita …) a to bez nároku na vrácení členského příspěvku.

  10. SD je ve výjimečných případech oprávněn změnit čas a místo konání lekce nebo akce. Tuto změnu je SD povinen oznámit klientovi bez zbytečného odkladu. Změna času nebo místa konání lekce nebo akce není důvodem pro finanční či jiné kompenzace ze strany SD.

  11. Při vzniku nepředvídaných okolností ze strany SD, bránících konání kurzů, mají účastníci nárok na navštěvování obdobného kurzu v jiném termínu a v odpovídajícím rozsahu výuky nebo na vrácení poměrné části členského příspěvku.

 4. Odstoupení od smlouvy

  1. Kupující - spotřebitel má právo do 14 dnů odstoupit bez udání důvodu od této smlouvy.
  2. Kupující - spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy sám nebo jím určená třetí osoba převezme zboží.
  3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je dodržena, pokud je odstoupení odesláno před jejím uplynutím.
  4. Vstupenky na prodloužené, věnečky a plesy má spotřebytel právo vrátit do 14 dnů od koupě, ale nejpozději 30 minut před zahájením akce. 
 5. Cena a platební podmínky

  1. Cena dodávaného zboží se řídí cenami zveřejněnými na stránkách klubu platným k datu doručení objednávky prodávajícímu. Cena je uvedena v Kč s daní z přidané hodnoty.

  2. Kupující může cenu dodávky uhradit:

    
   • a) v hotovosti při převzetí zboží v sídle firmy,

   • c) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.

   • d) platební kartou on-line.
     

   • V případě, že kupující zvolí platbu bezhotovostním převodem, je před dodáním zboží povinen zaplatit zálohovou fakturu či jinou výzvu k platbě, kterou mu prodávající zašle neprodleně po přijetí jeho objednávky. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn připsáním příslušné částky na účet prodávajícího.

  3. Informace o online platbách

   Poskytovatelem platební brány je společnost ČSOB. V procesu objednávky si můžete vybrat preferovanou metodu on-line platby: vyberte možnosti platby kartou či platbu provedete skrz platební tlačítka jednotilvých bank.

     

   Kontaktní údaje na společnost Československá obchodní banka, a. s.pro případné reklamace nebo dotazy k on-line platbám:

    

   Československá obchodní banka, a. s.
   Radlická 333/150
   150 57 Praha 5

   Tel: +420 495 800 137

 6. Dodací podmínky

  1. Zboží je možné vyzvednou dle předchozí domluvy v prostorách SD.
  2. Po schválení online platby je objednávka zaslána na email ve formě online vstupenky obsahující QR kód.
 7. Ochrana osobních údajů

  1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

  2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

 8. Ostatní ujednání

  1. Náklady na použití komunikačních prostředků při nákupech v internetovém obchodě hradí prodávající.

  2. Prodávající archivuje uzavřené kupní smlouvy po dobu šesti let od jejich uzavření. Archivované smlouvy kdykoliv zpřístupní na jeho žádost kupujícímu. V žádosti je kupující povinen uvést své identifikační údaje podle čl. 3, bod 3.3, písm. a) a c) těchto podmínek a datum uzavření smlouvy.

  3. V případech, které tyto podmínky neřeší, se vztahy prodávajícího a kupujících řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).

  4. Prodávající a kupující se mohou dohodnout odchylně od těchto podmínek. Tato odchylná ujednání mají před těmito podmínkami přednost.

  5. Nedílnou součástí těchto podmínek je Poučení o právu na odstoupení od smlouvy podle čl. 3, bod 3.8 této smlouvy.

  6. Tyto podmínky nabývají platnosti dnem 1. ledna 2014.