Všeobecné obchodní podmínky


Obchodní podmínky

Přihláška do kurzu (elektronická či písemná) je závazná.

Odesláním přihlášky a úhradou členského příspěvku se stáváte členem Stardust Hradec Králové z.s. (dále jen SD). Účast v kurzu je možná pouze pro členy SD.

Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, SD k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám společnosti. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou doporučeného dopisu nebo e-mailu adresovaného do sídla společnosti.

Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem vyrozumění o Vašem zaregistrování do kurzu spolu s bankovním účtem SD, na který provedete bankovním převodem úhradu členského příspěvku. Termín splatnosti je do 10 dnů od zaregistrování, není-li v potvrzovacím emailu uvedeno jinak. Přihláška je úplná a platná až po zaplacení členského příspěvku.
Podání přihlášky a úhrada členského příspěvku jsou možné také na recepci Taneční školy Bonstep, Nerudova 150/61, 500 02 Hradec Králové v otevírací době pondělí–čtvrtek 15:30 – 18:30.

Pokud nebude úhrada členského příspěvku v daném termínu provedena, bude vaše přihláška stornována.  

 

Stornovací podmínky

Přihlášku do kurzu lze stornovat vždy pouze písemně zasláním e-mailu na tanecni2022@bonstep.cz nebo doporučeným dopisem na adresu SD.

Při stornování přihlášky před zahájením kurzu je uhrazený členský příspěvek vratný po odečtení stornovacího poplatku.

STORNO PODMÍNKY

  1. Při zrušení účasti ze zdravotních důvodů je stornopoplatek 30 % ze základní ceny (nutno doložit lékařským potvrzením od specialisty, praktický lékař není dostačující).
  2. Při zrušení účasti z ostatních důvodů je stornopoplatek 50 % ze základní ceny.
  3. Při zrušení účasti z ostatních důvodů po 1. 8. 2022 je stornopoplatek 80 % základní ceny.
  4. Po zahájení kurzu se členský příspěvek nevrací.

Datem stornování se rozumí datum doručení stornovacího e-mailu nebo dopisu do SD.

Zahájením se rozumí datum první lekce kurzu uvedený v rozpisu lekcí. Pokud je kurz zahajován v sobotu, neděli nebo ve svátek, považuje se za den zahájení kurzu poslední pracovní den před tímto dnem.

Účastníkovi kurzu nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce. 
O udělení výjimky a vrácení členského příspěvku je možno žádat pouze v případech závažného dlouhodobého onemocnění nebo při léčení vážného úrazu účastníka, které trvá do konce kurzu, vždy však pouze na základě předložené lékařské zprávy. Udělení výjimky v tomto případě závisí na posouzení SD a účastník kurzu na ni nemá nárok. Stornovací poplatek v tomto případě činí poměrnou část za proběhlé lekce zvýšenou o 30 % administrativních nákladů.

Pokud je stornovaný kurz hrazen dárkovým poukazem SD, není možné vrácení kurzovného na bankovní účet ani v hotovosti.

Pokud se do určitého kurzu nepřihlásí alespoň minimální počet účastníků kurzu pro jeho konání, je SD oprávněn kurz před jeho zahájením zrušit. Minimální počet účastníků je individuální pro každý typ kurzu a je dán interními pravidly SD. V případě, že bude kurz zrušen, zavazuje se SD vrátit účastníkovi kurzu uhrazený členský příspěvek v plné výši. SD je oprávněna vyloučit z kurzu účastníka, který obzvlášť závažným způsobem porušuje pravidla kurz(opilost, agresivita …) a to bez nároku na vrácení členského příspěvku.

SD je ve výjimečných případech oprávněn změnit čas a místo konání lekce nebo akce. Tuto změnu je SD povinen oznámit klientovi bez zbytečného odkladu. Změna času nebo místa konání lekce nebo akce není důvodem pro finanční či jiné kompenzace ze strany SD.

Při vzniku nepředvídaných okolností ze strany SD, bránících konání kurzů, mají účastníci nárok na navštěvování obdobného kurzu v jiném termínu a v odpovídajícím rozsahu výuky nebo na vrácení poměrné části členského příspěvku.

 

Kontaktní formulář